Fjordenes Tidendes logo

Fjordenes Tidende

Medier · Norway

Distribusjon av Fjordenes Tidende

Postsendte aviser:
Leveringstidspunkt ihht Postens/Easy2You sine leveringsgarantiar.
Vi tilbyr ikkje distribusjon av papiravis utanfor Noreg.

Leveringspunkt:
Kunden må sjølv sørgje for postkasse på fellesstativ, og tydeleg merking med namn i front, i samsvar med namn på abonnementet. Postkassa må vere tilgjengeleg for levering heile døgnet, og ikkje innanfor låst dør, port, bom eller liknande. Ta kontakt med vårt kundesenter ved behov for spesiallevering.

Priser og vilkår

Du finn gjeldane prisar, tilbod og bestiling på denne siden.
*Prisar er oppgitt inkl. mva.
Fakturatillegg kr 60,- (bortfallar ved bruk av Avtalegiro eller eFaktura)
Prisen gjeld levering i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane. Til resten av landet og utland bereknas eit portotillegg. I Noreg er dette ca kr 2,- pr avis.

Løssalgspris

Fra 01.01.2019 er løssalgsprisen kr 30,-

Generelle abonnementsvilkår

Abonnementsvilkår

1. Gjeldane vilkår er dei som til ei kvar tid ligg på avisa si nettside (desse).

2. Avisa tek atterhald for retten til når som helst å endre prisen på det laupande abonnementet. Om det laupande abonnementet strekkjer seg over ei periode med ny og gammal pris vil dette vere spesifisert på fakturaen.

3. Nye abonnementsprisa kunngjerast gjennom annonsar i avisa/nettsida til avisa seinast 14 dagar før dei trer i kraft.

4. Fakturagebyr kjem i tillegg ved papirfaktura. Fakturagebyret bortfallar ved Avtalegiro, eFaktura og kortbetaling.

5. Abonnementet betalast på forskudd i samsvar med den betalingsperioda som er valgt.

6. Dersom abonnementet ikkje betalast innan rimeleg tid etter forfall blir avisleveringa stoppa og det sendes faktura for den tid avisa har blitt levert.

7. Abonnementet laupar inntil det ligg føre ei oppsigelse. Ved oppsigelse laupar abonnementet ut den perioda det er betalt for, men blir ikkje fornya.

8. Alle abonnement inkluderar enkelte digitale element.

9. Alle artiklar, fotografi, grafikk med meir verte stilt til rådvelde for vising/lesnad. Kopiering eller utskrifter til eige personleg bruk er tillatt. Ytterlegare bruk og framstilling krevar skriftleg avtale med avisa. Verksemder må ikkje mangfaldiggjere materiale til bruk for verksemda sine medarbeidarar eller til kommersielt bruk. Dette gjeld også vidareformidling i elektronisk eller digital form. Det verte forøvrig vist til opphavsrettslova.
Klikk knappen på produkter for å lage en forespørsel