Sunnmørspostens logo

Sunnmørsposten

Medier · Norway

Kontakt og spørsmål

Kundeservice: Tlf: 70 12 00 00 E-post: abonnement@smp.no annonse@smp.no
E-post Folk: folk@pmnv.no
E-post Torg: torg@pmnv.no
Redaksjonen: Tips-tlf.: 95 400 400 E-post: 95400400@smp.no
Adresser: Besøksdresse: Røysegata 10, 6003 Ålesund Postadressse: postboks 123, 6001 Ålesund
Åpningstider: Man.-fre.: 8-16

Retningslinjer - FOLK

Hilsener og gratulasjoner (FOLK):
Legg inn din hilsen (tekst og bilde av den nyfødte, gjerne sammen med stolte søsken og/eller foreldre) i vår selvbetjente tjeneste Folk.

Pris: Alle hilsener koster 100 kroner og kommer på trykk i avisa, samt på nett til din selvvalgte dato.
Frist: Fristen for å sende inn hilsen er kl. 10.00 siste arbeidsdag før det skal stå på trykk*.

NB! Vi trykker IKKE takk til fødeavdeling/jordmor. Slike takkeannonser må rettes til annonseavdelingen (annonse@smp.no).

Ta kontakt med vårt kundesenter på 70 12 00 00 eller på e-post: folk@pmnv.no dersom du har spørsmål til innsending av hilsener.

*Spesielle frister ved høytid og helligdager. Se annonse i avisa.

Retningslinjer - TORG

Bestill din annonse i vår selvbetjente tjeneste TORG. Pris fra kr 100,-.

Vilkår TORG
Vilkår for bruk av tenesta «Torg» mellom brukar og Sunnmørsposten.
Ved å akseptere denne avtaleteksten godtar du vilkåra skisserte for deg som brukar av tenesta. Avtalen omfattar bruk av bilde og tekst i annonsane som blir laga i tenesta.
Torg er ei teneste retta mot privatmarknaden.

Innhald:
Det er brukar sjølv som bestemmer innhald i sine annonsar, men brukar må følgje normal skikk og sedvane. Innhaldet i annonsar og helsingar kan ikkje bryte med norsk lov og sedvane.

Bilde:
Annonsar skal ikkje innehalde bilde som brukar ikkje har rettigheiter til, og brukar må vere sikker på at avbilda personar er innforstått og einige i slik bruk. Bilde skal vere av det som skal seljast/kjøpast/leigast/utførast. Bilde av logo/firmanamn vert ikkje akseptert.

Bedrift/enkelmannsføretak:
Bedrifter/enkelmannsføretak kan berre annonsere under kategorien «Arbeid». Om seljar er ei bedrift eller ikkje, er viktig informasjon for våre brukarar. Det er andre lovar og reglar som gjeld ved kjøp frå bedrift enn frå privatperson (kjøpslova). Firmanamnet bør stå i annonseteksten. Bilde av logo/firmanamn vert ikkje akseptert.

Annonsar som høyrer heime andre stadar:
Tenestene skal ikkje brukast for ordinære kunngjerings- og bedriftsannonsar som til dømes omhandlar, stilling ledig, profileringsannonsar, møte, anbod, berre kjøp og sal av varer frå utsalsstad og nettstad eller annonsering retta mot bedriftsmarknad. Slike skal sendast til annonse@smp.no.

Bestillingsfrist:
Bestillingsfrist for annonsar til TORG er kl. 10 virkedagen før innrykk. Merk at det kan vere avvik på fristar ved høgtids- eller andre raude dagar. Betaling:
Vi tilbyr betaling med Visa og Mastercard via Payex. Meirverdiavgifta er inkludert i betalinga di og vil ikkje bli belasta utover opplyst pris. Det er ingen abonnementsforhold som fører til gjentatte betalingar/trekk. Når betalinga er gjennomført, vil du få ei ordrestadfesting til di oppgitte e-postadresse.

Angrerett:
Du har angrerett så sant bookinga di ikkje er publisert digitalt eller i papiravis. På denne måten kan vi stoppe innlegget ditt før det blir publisert. Så snart innlegget er publisert første gong, digitalt og/eller i papiravis, er vara å sjå på som levert. Reklamasjon:
Ved ønske om reklamasjon i samband med feilaktig leveranse, har vi mulegheit til å booke inn annonsen din til eit seinare tidspunkt eller refundere beløpet du har betalt.
Brot på retningslinjer:
Ved misbruk eller brot på desse retningslinjene kan avisa slette, avpublisere eller nekte publisering. Brukar vil få høve til å rette opp innhaldet, men har ikkje rett til refusjon av eventuelt betalt beløp. Avisa hevdar også retten til å gjere korrigeringar i tekst og justering av bilde.
Avisa har rett til å bruke bilde og tekst i annonsar og på avisas nett- og papirprodukt. Innhaldet vil ikkje bli brukt til andre formål enn det som er naturleg i forhold til den tenesta brukar nyttar seg av.
For ytterlegare spørsmål, ta kontakt med annonseavdelinga per telefon 70 12 00 00 eller e-post torg@pmnv.no . Vi ber om at du har referansenummeret tilgjengeleg ved kontakt - dette finn du i ordrestadfestinga di.

Retningslinjer - Døds-/ takkeannonser

Frister: Kl. 14.00, dagen før innrykk. (tirs-lørdag)
Til mandag er fristen søndag kl 16.00.*
* Annonser som leveres etter kl 14.00 på fredag, må være produsert i AdState og leveres via begravelsesbyrå som bruker denne løsningen, for at de skal komme med i mandagsavisa.

Annonsemanus må være maskinskrevet (PC) og fortrinnsvis sendt pr mail.
Takkeannonser sendes til annonse@smp.no innen kl. 14.00 siste arbeidsdag før det skal stå på trykk.
Legg ved fakturaadresse og tlf.nr.

Retningslinjer - Minneord (GRATIS)

Sunnmørsposten tar gjerne imot minneord om avdøde personer inntil tre måneder etter dødsfallet.

Her er våre retningslinjer:
- Omtalen må inneholde avdødes alder og dødsdato.
- Teksten må være skrevet i omtaleform, dvs. ikke du-form.
- Omtalen skal være signert av en eller flere som ikke er i nærmeste familie med avdøde.
- Vi stiller også strenge krav til bruk av dikt, som regel er det kun dikt av anerkjente lyrikere som kan brukes.

Omtalen bør begrenses til 1500 tegn - inkludert mellomrom.
Vi forbeholder oss retten til å redigere teksten.

Send gjerne med bilde i JPG-format. Send til idag@smp.no.
Minneord blir trykket i avisen etter hvert som det er plass.

Dette er en gratis tjeneste.

Retningslinjer - Det skjer kalenderen

Vilkår og betingelser

Vilkår for bruk av Sunnmørsposten Kalenderen mellom Bruker og Sunnmørsposten.


Ved å akseptere denne avtaleteksten godtar du vilkårene beskrevet for deg som Bruker av tjenesten. Avtalen omfatter opprettelse av brukers brukerkonto og alle publiseringer/arrangementer som legges ut på tjenesten.

Bruker står selv som ansvarlig for produksjon av innhold på alle oppdateringer, det være seg i form av tekst, bilder, kommentarer eller andre uttrykksmåter. Tilbyder har ingen innflytelse på̊ innhold, men det oppfordres likevel til å følge normal skikk og sedvane ved publisering av innhold. Tilbyder forbeholder seg rett til å endre mindre feil som skrivefeil, feil adresse, og lignende uten å måtte varsle bruker på forhånd. Utover slike smårettinger må tilbyder ta kontakt med bruker før eventuelle endringer gjøres.

Som eier av publiserte arrangementer/oppdateringer, er bruker selv ansvarlig for at innholdet ikke bryter med norsk lov og sedvane, og at fakta som fremkommer i oppdateringen er korrekt. Dette gjelder også dersom bruker har gitt andre brukere tilgang til å publisere via tjenesten. Tilbyder har ikke noe ansvar overfor tredjepart med hensyn til innholdet i oppdateringen, lenking til billettkjøp, eller andre forhold som fremkommer i oppdateringen.

Redigering av brukers eventer/oppdateringer gjøres via internett. Oppdatering av nettsiden kan utføres fra enhver PC/ Mac/Nettbrett eller smarttelefon med tilgang til internett uten å installere noe program. Tilbyder garanterer ikke at tjenesten vil virke uavhengig av utstyr eller valg av nettleser, men det skal normalt virke på de mest brukte løsningene.

Tilgang for bruker som administrator og det å legge ut arrangementer/oppdateringer er gratis. Tilbyder er behjelpelig med enkel opplæring/manual. Tilrettelegging og opplæring utover dette må avtales separat med tilbyder.

Tilgang til prioritert visning, karusell og annen eksponering er adgangsbegrenset, og tilbyder vil opplyse om vilkårene ved forespørsel.
Avtalen gjelder så lenge brukers konto er aktiv eller innhold fra bruker ligger ute i løsningen.

Tilbyder har rett til å stenge ute brukers brukerkonto og arragementer/oppdateringer uten varsel dersom innholdet bryter norsk lov, eller bruker unnlater å betale avtalt vederlag.

Tilbyder har mulighet til å vise publisert innhold fra tjenesten med klar henvisning til tjenesten og lenke til de viste arrangementer/oppdateringer fra tjenesten. Denne retten inkluderer bruk av bilde.

Dette inkluderer også bruk av egne feeder/iframe som henter og viser deler av innholdet fra tjenesten på tilbyders eller samarbeidspartneres sider.

Klikk knappen på produkter for å lage en forespørsel